Korona Radiata

La couronne qui un jour etait la propriété du roi de Rantua

”Tämä kruunu on aikoinaan kuulunut Rantuan kuninkaalle”. Tämä ranskankielinen teksti on kaiverrettu upeaa jalometallista kypärää koristavaa valtakunnanomenaa kiertävään vyötärönauhaan. Tästä vähääkään reduktii­visia taipumuksia omaava kädellinen voi ilman kummempia tunnontuskia olettaa, ettei päähine ole nykyolemuksessaan koskaan koristanut ainoankaan jalosukuisen käskynhaltijan kultaisia kutreja hänen suorittaessaan silmät palaen kiihkeästi hallinta­toimia Rantuan raukoilla rannoilla. Tekstin ja sitä vartioivan kruunupäisen kotkan tiedetäänkin olevan Nikolai II:n aikaisia lisäyksiä, joilla yritettiin tehdä vaikutus kuvernöörinvirastoon Panelialaisten perätessä kaupunginoikeuksia pienoismetropolilleen.
Tämä vaikuttava vallan symboli on varsinainen Theseuksen laiva eri aikakausina tehtyine lisäyksineen ja korjauksineen. Vaikka siinä ei punaista Maaemon nänni -kiveä lukuun ottamatta mitään aitoa ja alkuperäistä olisikaan, on se silti oikeutetusti ja sanan­mukaisesti Suomen Huudi-museon kokoelman kruunu.


”LET THEM THE CAP FITTED WEAR IT”

”This crown once belonged to the king of Rantua”. This French-language text above is engraved on a waistband that circles a gorgeous noble metal helmet. With little reductive tendency, a primate may, without any more than knowingly, assume that the headdress has never adorned the golden crooks of the noble commander in performing his eyes burning passionately on the shores of Rantua. It is known that the text and the crown-headed eagle, guarding the text, are additions contemporary to Nikolai II, which attempted to influence the governor’s office when the Panelians were collecting city rights for their miniature metropol.
This impressive symbol of power is a regular ship of Theseus with additions and repairs made in different periods. Although there is nothing real and original about it except for the red ”Nipple of Mother Earth” -stone, it is rightly and literally the crown of the collection of the Finnish Huudi Museum.

”Denna krona hörde en gång till kungen av Rantua”. Denna franskspråkiga text ovan är inristad på ett midjeband som omger en underbar ädelmetallhjälm. Med en liten reduktiv tendens kan en primat, utan mer än medvetet, utgå ifrån att huvudbonaden aldrig har prydt den ädlade befälhavarens gyllene skurkar i att bränna sina ögon passionellt på stranden av Rantua. Det är känt att texten och den kronbladiga örnen, som skyddar texten, är tillägg till nutiden till Nikolai II, som försökte påverka guvernörens kontor när paneldeltagarna samlade stadens rättigheter för deras miniatyrmetropol.
Denna imponerande symbol för kraft är ett vanligt skepp av Theseus med tillägg och reparationer gjorda i olika perioder. Även om det inte finns något riktigt och original om det förutom den röda ”Tippen av Moder Jord” -stenen, är det med rätta och bokstavligen kronan på det finska Huudimuseets samling.


HUUDI — tähtitieteellinen ja -taiteellinen aikakauslehti
3/2013 (ISSUU-versio)

Rantua
Rantua hymni