Le Porteur De Lumière

Seili on enemmän kuin joutava jollotus, se on kuin Ruotsin kuningaskunnan, Suomen suuriruhtinaskunnan ja Suomen tasavallan lääketieteen ja terveydenhuollon historia pienoiskoossa.

Viimeisen spitaalipotilaan kuoltua vuonna 1785 saarella aloitti toimintansa Suomen suurin mielisairaala. Kun hospitaali vuonna 1841 muutettiin parantumattomasti mielisairaille tarkoitetuksi turvalaitokseksi päätti senaatti Suomen ja pohjoismaiden ensimmäisen Arlingtonin kirkasvalohoitolaitteen hankinnasta. Teknik Svopadan Reimsin konepajayksikön Mansfieldin lisenssillä Le Porteur de Lumière -tuotemerkillä valmistama kahden ohmin pöytämalli edusti aikansa korkeinta teknologista osaamista ja vastasi hankintahinnaltaan koko suuriruhtinaskunnan houruinhoitoon koko vuodelle varattua määrärahaa.
Kirkasvalohoitolaitetta käytettiin pyromanian ja kleptomanian, parafilian ja muiden impulssikontrollihäiriöiden säätelyyn vaihtelevaa paremmalla menestyksellä aina toisen maailmansodan alkuun saakka, jolloin lääkärit ja hoitohenkilökunta innostuivat lobotomiasta ja villityksen syrjäyttämä octogenariaani jouti koristamaan johtajan työhuonetta aina yksikön lopulliseen lakkauttamiseen armon vuonna 1962.

Kaksi kierrosta auringon ympäri myöhemmin Suomen valtio luovutti Seilin hospitaalin rakennukset ja lähialueet Turun yliopistolle, joka myi rakennuksiin jääneen irtaimiston huutokaupassa rahoittaakseen saarelle perustettavaa Saaristomeren tutkimuslaitosta. Huutokaupan yhteydessä jo käytön puutteessa ja ikävästä hapettunut Le Porteur de Lumière -kuriositeetti päätyi Suomen huudi-instituutin haltuun.

Viimeistä edeltävän, eli Kansainvälisen quinoa -vuoden kunniaksi myönsi instituutti 153000 euron määrärahan laitteen entisöimiseksi. Entisöinnin yhteydessä laitetta koekäytettiin valvotuissa olosuhteissa ja vertaisarvioidut koetulokset julkaistiin Friskalan ja Maanpään toimittaman Kirkasvalohoidon lyhyt historia -historiikin liitteenä.
Kokeissa todettiin vuosien takaiseen loistoonsa entisöidyn Arlingtonin kirkasvalohoito­laitteen tuottavan 12 voltin jännitteellä laskennallisen, lähes 72 watin tehon, joka riitti lisäämään ISO-standardipyromaanin impulssikontrolliastetta uskomattomat 0,5 – 1,25 bassettia. Millään nykyisin käytössä olevilla terapiametodeilla ei päästä vastaaviin tuloksiin edes Kiinan kansantasavallassa.

Täyteen loistoonsa entistetty Arlingtonin Le Porteur De Lumière -aparaatti Gospodin Cavallerin kokoelmasta.

Laitteen runkoon kiinnitetty messinkilaatta.

Kakskertalaisten valmistamasta Arlingtonin kirkasvalohoitolaitteesta on jäljellä enää yläosa, joka on käytössä lasten leikkitelineenä.


António de Oliveira Salazarin johtama Portugalin konservatiivinen ja autoritaarinen Estado Novo-hallintojärjestelmä yritti alkukesästä 1940 saada akselivaltiot ja liittoutuneet sopimaan erimielisyytensä rakentamalla tähän asti isoimman version Arlingtonin kirkasvalohoitolaitteesta Aveiron laguunille (Ria de Aveiro). Vaikka aparaatti oli kooltaan ja teholtaan yli kaksinkertainen kakskertalaisten rakentamaan verrattuna, oli sen vaikutus maailmansodan kulkuun verrattavissa Mini-Hinnan paloon marraskuussa 1983. Vempain on nykyään suosittu lomakohde urheilusukeltajien ja -kalastajien keskuudessa ja Cortegaçasta järjestetäänkin värkille säännöllisiä ja kohtuuhintaisia venekuljetuksia elo – marraskuun välisenä aikana. Kuva NATO:n sotaharjoituksista vuodelta 1989; Diário de Aveiro.

Cabo Mondegon turistikohteiden suosituimpiin matkamuisto-ostoksiin kuuluu paikallisen Fleur de Sal -suolan lisäksi Camarguen kuuluisat kirkasvalohoitolaite-aiheiset T-paidat.

Seili is more than a harmless song, it reminds us of the history of medicine and healthcare in the Kingdom of Sweden, the Grand Duchy of Finland and the Republic of Finland.
After the death of the last leprosy patient in 1785, the largest mental hospital in Finland began operating on the island. When the hospital in 1841 was irreparably transformed into a safety facility for mental illnesses, the Senate decided to purchase the first Arlington bright light therapy device in Finland and the Nordic countries. The two ohm table model produced by Teknik Svopada’s Reims Machine Shop under the Le Porteur de Lumière brand represented the highest technological know-how of its time and was responsible for the entire year’s allocation for the Grand Duchy’s healing.
The bright light therapy device was used to regulate pyromania and kleptomania, paraphilias and other impulse control disorders with varying degrees of success until the beginning of World War II, when doctors and nursing staff became enthusiastic about lobotomy and octogenarian was displaced to adorn the executive’s workroom, always for the unit’s final abolition in 1962.

After two rounds of around sun the Finnish state handed over the buildings and surrounding areas of the Seili Hospital to the University of Turku, which sold the remainder of the furniture at the auction to finance the Archipelago Sea Research Institute. In connection with the auction, in the absence of use and the saddly rusted Le Porteur de Lumière ended in the possession of the Finnish Hood Institute.

In honor of the last year, the International Quinoa Year, the institute awarded an appropriation of EUR 153,000 to the restoration of the device. In connection with the restoration, the device was tested under controlled conditions and peer-reviewed test results were published as an appendix to the short history of Bright Light therapy provided by Friskala and Maanpää.
The experiments found that the Arlington bright light therapy device, which was restored to its former glory, produces a calculated, nearly 72 watt power at 12 V, which was enough to add an incredible 0.5 – 1.25 bassets of impulse control for an ISO standard pyromaniac. None of the therapies currently in use can achieve similar results even in the People’s Republic of China.

Seili är mer än en ofarlig sång, det påminner oss om medicin- och hälsovårdens historia i Konungariket Sverige, Storhertigdömet Finland och Republiken Finland.
 Efter den sista leprosypatientens död 1785 började det största psykiska sjukhuset i Finland fungera på ön. När sjukhuset år 1841 omorganiserades till en säkerhetsanläggning för psykiska sjukdomar, beslutade senaten att köpa den första Arlington ljusljusterapien i Finland och Norden. De två ohm-bordsmodellerna som tillverkades av Teknik Svopadas Reims-maskindrift under varumärket Le Porteur de Lumière representerade den högsta tekniska kunskapen i sin tid och var ansvarig för hela årets tilldelning för storhertigdödens hälso- och sjukvård.
 Den ljusa ljusterapinanordningen användes för att reglera pyromani och kleptomani, parafilier och andra impulskontrollsjukdomar med varierande grad av framgång fram till början av andra världskriget när läkare och vårdpersonal blev entusiastiska över lobotomi och okogeneriska förskjutits för att pryda verkställande arbetsrum , alltid för enhetens slutliga avskaffande 1962.

Efter två rundor runt solen överlämnade finska staten byggnaderna och omgivningarna på Seili-sjukhuset till Åbo universitet, som sålde resten av möblerna på auktionen för att finansiera Skärgårdshavsforskningsinstitutet. I samband med auktionen, i avsaknad av användning och den sorgligt rostade Le Porteur de Lumière, slutade i besittning av Finlands Hudinstitut.

För att hedra det senaste året, International Quinoa Year, gav institutet ett anslag på 153 000 euro till restaureringen av enheten. I samband med restaureringen testades enheten under kontrollerade förhållanden och peer-reviewed testresultat publicerades som en bilaga till den korta historien om Bright Light-terapi som tillhandahålls av Friskala och Maanpää.
  Experimenten visade att Arlington Bright Light Therapy Device, som återställdes till sin tidigare ära, producerar en beräknad, nästan 72 watt effekt vid 12 V, vilket var tillräckligt för att lägga till en otrolig 0,5-1,25 baseter av impulskontroll för en ISO-standard pyromaniac . Ingen av de terapier som används för närvarande kan uppnå liknande resultat även i Folkrepubliken Kina.